Marknadsföringslagen - Vad är det?

Marknadsföringslagen i Sverige är en regelbok som hjälper till att skydda både konsumenter och företag när det gäller reklam och försäljning av varor och tjänster m.m. Den är till för att se till att all reklam och försäljning är rättvis och att ingen blir lurad eller behandlad orättvist.

När gäller marknadsföringslagen?

Marknadsföringslagen gäller för all marknadsföring av varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen och andra "nyttigheter" både till konsumenter och mellan näringsidkare.

Den innehåller regler med krav och förbud, inklusive att reklamen tydligt ska identifieras som sådan och inte vara vilseledande.

Det är förbjudet att leverera obeställda produkter och skicka fakturor utan beställning.

Marknadsföring per telefon till en konsument som motsätter sig det är förbjudet enligt NIX-registret.

Förmånserbjudanden måste ge tydlig information om villkor, och vissa ord som "konkursförsäljning", "utförsäljning" och "realisation" får bara användas under specifika omständigheter.

Diskriminerande reklam är inte förbjuden enligt lagen, men kan betraktas som oförenlig med god affärssed. Överträdelser kan anmälas till Konsumentverket för utredning och krav på dokumentation av påståenden.

En grundprincip inom marknadsföringslagen är att all reklam ska följa "god marknadsföringssed".

Vad händer om man bryter mot marknadsföringslagen?

Det finns numera en marknadsstörningsavgift som tillämpas vid överträdelser av Marknadsföringslagen. Avgiften kan utdömas redan vid första övertrampet och kan vara mellan 5 000 kronor och 5 miljoner kronor, beroende på företagets omsättning och allvarlighetsgraden av överträdelsen.

Möjlighet till skadestånd

Lagen ger även både företag och privatpersoner möjligheter att kräva skadestånd i marknadsföringsärenden, inklusive ersättning för reskostnader och förlorad inkomst som en direkt följd av brott mot förbudsregler eller tidigare ålagda förbud, förutsatt att näringsidkaren agerade oaktsamt eller med uppsåt.

Du kan läsa hela marknadsföringslagen på riksdagens webbplats för att få en fullständig översikt över dess innehåll och bestämmelser.

Ocast

Ocast